بازگشت به صفحه کامل

اسلاید شو تعویق برگزاری همایش

https://shoraconf.ir/-/%D8%AA%D8%BA%D9%8A%D9%8A%D8%B1-%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%87%D9%85%D8%A7%D9%8A%D8%B4-%DB%B4%DB%B0-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D8%A7%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86