بازگشت به صفحه کامل

اهداف و محورهای اصلی

اهداف همايش:
 • ترويج و تقويت نظريه‌پردازي در خصوص قانون اساسي
 • زمينه‌سازي براي طرح نظريات انديشمندان و متفكران در حوزه قانون اساسي
 • ارائه راهبردهاي كلان در خصوص اجرايي شدن همه ظرفيت‌هاي قانون اساسي
 • تبيين جايگاه قانون اساسي در نظام حقوقي جمهوري اسلامي ايران
 • آسيب‌شناسي و بررسي چالش‌هاي قانون اساسي در طول چهار دهه گذشته
 • بررسي ظرفيت‌هاي مغفول قانون اساسي
محورهای همایش :                                                                       (برای دیدن محورهای فرعی همایش بر روی هریک از محور ها کلیک نمائید.)
مبانی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
 • تحليل حقوقي نسبت و جايگاه شرع و قانون اساسي در جمهوري اسلامي ايران
 • تحليل حقوقي نسبت و جايگاه ولي فقيه با قانون اساسي در جمهوري اسلامي ايران
 • قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران؛ جمهوريت و اسلاميت
 • وظايف بنيادين دولت در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران
 • جايگاه و ارزش حقوقي مقدمه قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران
 • اهداف قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران؛ از شعار تا عمل
 • بايسته‌هاي شكلي و ماهوي قانون اساسي شايسته در نظام مبتني بر شريعت
 • تحليل حقوق اصول تغييرناپذير قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران
 • جايگاه، وظايف و صلاحيت‌هاي نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران
 • مطالعه تطبيقي مباني بنيادين قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران با نظام‌هاي حقوقي ديگر
 • بايسته‌هاي بازنگري در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران
حق حاكميت در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران
 • جايگاه و نقش مردم در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران
 • تبيين نظريه حاكميت در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران؛ حاكميت الهي يا حاكميت مردمي
 • تبيين اصول و مباني نظريه استقلال قوا در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران
 • مطالعه تطبيقي نظريه تفكيك قوا و نظريه استقلال قوا
 • تبيين نسبت ميان ولايت مطلقه امر و قواي سه‌گانه در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران
حقوق ملت در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران
 • نسبت بين حقوق بشر مدرن و حقوق ملت در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران
 • جايگاه و حقوق اقليت‌ها در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران
 • جايگاه زن و خانواده در انديشه قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران
 • تبيين حقوق و آزادي‌ها در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران
 • راهكارهاي تضمين حقوق و آزادي‌ها در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران
نظام مالی و اقتصادي قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران
 • تحليل نظام اقتصادي جمهوري اسلامي ايران مبتني بر قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران
 • بايسته‌هاي تحقق اهداف اقتصادي قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران
 • بايسته‌هاي نظام بودجه‌ريزي صحيح در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران
 • سازوكارهاي نظارت مالي بر بودجه در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران
 • بايسته‌هاي نظام مالياتي مورد نظر قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران
 • سازوكارهاي منع تداول ثروت در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران
 • الزامات بهر‌ه‌برداري حفاظت از محيط زيست در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران
 • سازوكارهاي اداره انفال و اموال عمومي در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران
اصول حاكم بر سياست خارجي در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران
 • بايسته‌هاي سياست خارجي مطلوب از نظر قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران
 • جايگاه امت واحده اسلامي در سياست خارجي مطلوب قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران
 • سازوكارهاي حمايت از مستضعفين جهان در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران
جايگاه حقوقی و حدود صلاحيت‌هاي ولي فقيه در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران
 • حدود مفهوم ولايت مطلقه امر در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران
 • حدود وظايف و اختيارات ولي‌فقيه در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران
 • جايگاه و صلاحيت‌هاي مجلس خبرگان رهبري در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران
 • حدود صلاحيت نظارتي مجلس خبرگان رهبري بر ولي فقيه در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران
 • شرايط و ويژگي‌هاي تصدي ولايت فقيه بر اساس قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران
 • نسبت ولي فقيه با اداره اجرايي كشور؛ رهبري يا مديريت
جايگاه حقوقی و حدود صلاحيت‌هاي قوه مقننه در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران
 • شرايط و خصوصيات نمايندگان مجلس تراز قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران
 • حدود و چالش‌هاي صلاحيت مجلس شوراي اسلامي در قانونگذاري در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران
 • نظام مطلوب انتخاباتي مجلس شوراي اسلامي بر اساس قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران
 • سازوكارهاي نظارت سياسي مجلس شوراي اسلامي در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران
 • جايگاه، وظايف و اختيارات رئيس مجلس شوراي اسلامي در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران
 • نهادهاي داراي صلاحيت قانون‌گذاري در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران
 • تبيين و تفكيك مفهوم تقنين از اجرا در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران
جايگاه حقوقی و حدود صلاحيت‌هاي قوه مجريه در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران
 • جايگاه،‌ صلاحيت‌ها و حدود اختيارات رئيس جمهور در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران
 • شرايط و خصوصيات رئيس جمهور تراز قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران
 • مسئوليت رئيس جمهور در نظارت بر اجراي قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران
 • جايگاه و صلاحيت‌هاي هيات وزيران در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران
 • حدود و ضوابط قاعده منع جمع مشاغل در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران
 • سازوكارهاي رسيدگي به دارايي‌هاي مقامات به‌موجب قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران
 • نقش و جايگاه ارتش جمهوري اسلامي ايران در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران
 • نقش و جايگاه سپاه پاسداران انقلاب اسلامي در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران
 • تبيين مفهوم «نگهباني از انقلاب و دستاوردهاي آن» در پرتو قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران
جايگاه حقوقی و حدود صلاحيت‌هاي قوه قضائيه در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران
 • وظايف و صلاحيت‌هاي قوه قضائيه در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران
 • جايگاه،‌ وظايف و اختيارات رئيس قوه قضائيه در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران
 • حدود وظايف و صلاحيت‌هاي وزير دادگستري در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران
 • جايگاه و صلاحيت‌هاي ديوان عدالت اداري در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران
جايگاه حقوقی و حدود صلاحيت‌هاي شوراي نگهبان در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران
 • حدود صلاحيت‌هاي شوراي نگهبان در نظارت بر مصوبات مجلس شوراي اسلامي
 • سازوكارها و چالش‌هاي نظارت شوراي نگهبان بر انتخابات بر اساس قانون اساسي
 • بايسته‌هاي تفسير قانون اساسي
جايگاه حقوقی و حدود صلاحيت‌هاي شوراهاي اسلامي در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران
 • حدود صلاحيت شوراهاي محلي در اداره امور عمومي كشور
 • جايگاه شوراي عالي استان‌ها در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران؛ مجلس دوم يا نماينده مجالس محلي
 • جايگاه و صلاحيت شوراهاي صنفي و كارگري در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران
جايگاه حقوقی و حدود صلاحيت‌هاي مجمع تشخيص مصلحت نظام در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران
 • جايگاه مصلحت و حدود وضوابط به‌كارگيري آن در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران
 • جايگاه سياست‌هاي كلي نظام در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران
 • سازوكارهاي نظارت بر اجراي سياست‌هاي كلي نظام در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران
سایر موضوعات مهم و اساسی قانون اساسی
 • تحليل حقوقي جايگاه صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران در آزادي بيان و نشر افكار
 • تحليل سازوكار اداره صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران در پرتو قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران
 • نسبت مصوبات شوراي عالي امنيت ملي با مصوبات ساير نهادهاي اساسي
 • جايگاه مصوبات شوراي عالي امنيت ملي در سلسله مراتب هنجارهاي حقوقي نظام قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران
 • تحليل حقوقي فرآيند حاكم بر بازنگري قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران
 • راهكارهاي بهبود و تقويت قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران از رهاورد بازنگري
 • بايسته‌ها و ويژگي‌هاي قانون اساسي مطلوب با تكيه بر مباني نظام جمهوري اسلامي ايران
 • تحليل ساختاري قانون اساسي موجود در راستاي تحقق نظام‌سازي اسلامي و راهكارهاي نيل به وضع مطلوب