بازگشت به صفحه کامل

خبر اولین جلسه کمیته علمی همایش

https://shoraconf.ir/-/%D8%A7%D9%88%D9%84%DB%8C%D9%86-%D8%AC%D9%84%D8%B3%D9%87-%DA%A9%D9%85%DB%8C%D8%AA%D9%87-%D8%B9%D9%84%D9%85%DB%8C-%D9%87%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%DA%86%D9%87%D9%84-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%B4%D8%AF