بازگشت به صفحه کامل

دکتر لعیا جنیدی

معاون حقوقی رئیس جمهور و عضو هیئت علمی دانشگاه تهران
نام و نام خانوادگی :
دکتر لعیا جنیدی