بازگشت به صفحه کامل

راهنمای نگارش

 • چکیده مقاله دارای 200 تا 300 واژه و در بردارندۀ موضوع مقاله، سؤال و روش تحقیق و مهم‌ترین نتایج و فهرستی از واژگان کلیدی (5 تا 8 کلیدواژه) باشد.
 • درصورت پذیرفته شدن چکیده توسط کمیته داوران، نویسنده موظف است اقدام به ارسال مقاله ی خود ظرف مدت تعین شده نماید. مقالات ارسالی باید مطابق شیوه نامه قالب مقاله «همایش بین المللی چهل سال قانون اساسی» تدوین گردد.
 • مقالاتی که با الگوی همایش مطابقت نداشته باشند و یا اطلاعات موجود در آنها ناقص باشد در چرخه بررسی و ارزیابی همایش قرار نخواهند گرفت.
 • مقدمه مقاله بایستی حاوی موضوع و مسئله پژوهش، سؤال تحقیق، دلایل ضرورت تحقیق، تبیین روش تحقیق، ارائه پیشینه موضوع و ادبیات تحقیق و مرور ساختار مقاله باشد.
 • نتیجه مقاله بایستی حاوی پاسخ به سؤال تحقیق و ارزیابی آن باشد.
 • ارجاع منابع و مآخذ، در متن مقاله و در پایان نقل ‌قول یا موضوع استفاده‌شده به شکل زیر آورده شود:

6-1. قرآن کریم: (نام سوره،‌ شماره آیه). مثال: (حدید: 25).

6-2 منابع فارسی: (نام خانوادگی مؤلّف، سال نشر، جلد: صفحه ـ بدون درج مخفف ص)؛ مثال: (حسینی، 1376، ج2: 83).

6-3 منابع لاتین: (صفحه، جلد، سال نشر، نام خانوادگی مؤلّف)؛ مثال :(Plantinga, 1998, vol 2: 71) .

 1. تکرار ارجاع یا اسناد مثل بار اول بیان ‌شود و از کاربرد کلمات همان، پیشین و... (Ibid, op.cit) خودداری شود.
 2. چنانچه از نویسنده‌ای در یک ‌سال، بیش از یک اثر انتشار یافته باشد، با ذکر حروف الفبا (داخل قلاب) پس از سال انتشار، از یکدیگر متمایز شوند. مثال: (حسینی،‌ 1376 [الف]، ج2، 85). در چنین مواردی،‌ در فهرست منابع نیز حرف مذکور در داخل قلاب پس از سال انتشار ذکر می‌گردد.
 3. تمام توضیحات اضافی و همچنین معادل انگلیسی اسامی خاص یا اصطلاحات (در صورت لزوم) با عنوان «یادداشت‌ها»، در انتهای متن مقاله آورده شود (ارجاع و اسناد در یادداشت‌ها مثل متن مقاله، به روش درون‌متنی [بند6] خواهد بود).
 4. در پایان مقاله، فهرست الفبایی منابع فارسی و لاتین به ‌صورت زیر ارائه شود:

10-1. ابتدا منابع فارسی و عربی و سپس منابع لاتین.

10-2. کتاب: نام خانوادگی، نام نویسنده (تاریخ چاپ)، نام کتاب، نام مترجم، محلّ انتشار: نام ناشر، نوبت چاپ، جلد.

10-3. مقاله مندرج در مجلات: نام‌ خانوادگی، نام نویسنده (سال انتشار)، «عنوان مقاله»، نام نشریه، 9-4. دوره نشریه، شماره نشریه، صفحات مقاله.

10-4. مقاله مندرج در مجموعه مقالات یا دایره‌المعارف‌ها: نام‌خانوادگی و نام نویسنده (تاریخ چاپ): «عنوان مقاله»، نام کتاب، نام ویراستار، محل انتشار: نام ناشر، نوبت چاپ، شماره جلد، صفحات مقاله.

 1. ترجمۀ انگلیسی عنوان مقاله، چکیده و کلیدواژه‌ها همراه مقاله ارسال گردد.
 2. مقاله در محیط 2007Word ، متن مقاله با قلم ( 12BLotus) لاتين (TimesNewRoman11) ، کتابنامه (11BLotus) لاتین (TimesNewRoman11) و یادداشت‌ها با قلم ( 10BLotus) لاتين (9TimesNewRoman)  حروف چینی شود.
 3. عناوین (تیترها) با روش شماره‌گذاری عددی باشد. ترتیب اعداد در عناوین فرعی مثل حروف از راست به چپ تنظیم شود (تیترهای اصلی با 1، 2 و... ـ تیترهای فرعی با 1-1، 1-2 و... ـ تیترهای فرعی‌تر با 1-1-1، 1-1-2 و... ـ‌ و پس از آن با حروف ابجد باشد).
 4. حجم مقاله، از 4500 کلمه کمتر و از 7500 کلمه بیشتر نباشد (از ابتدای مقاله تا پایان فهرست منابع).
 5. مقاله ارسالی نباید در هیچ همایش و مجله داخلی یا خارجی چاپ شده باشد.
 6. مقاله ارسالی نباید همزمان به سایر همایش ها ومجلاّت فرستاده شده باشد.
 7. هر مقاله در یک فایل مجزا ارسال گردد.اسم فایل word و pdf مقاله معادل عنوان مقاله ذخیره شود.