بازگشت به صفحه کامل

مقالات

  1. چکیده  مقالات فقط تا 1 مهر 1398 دریافت و مقالات نهایی تا تاریخ 1 آبان 98 پذیرش می گردد. مقالات ارسال شده پس از تاریخ اعلامی از سوی دبیرخانه همایش بررسی و ارزیابی نخواهند شد.
  2. داوری مقالات در یک مرحله صورت می پذیرد.
  3. هر فرد به عنوان نفر اول مجاز به ارسال حداکثر 3 مقاله خواهد بود.
  4. ارسال مقالات فقط از طریق سامانه همایش امکانپذیر است و مقالاتی که از طرق دیگر ارسال گردد بررسی نخواهند شد.
  5. مقالات ارسالی بایستی دارای محتوای پژوهشی مبتنی بر محور های همایش باشند و قبلا به هیچ شکلی در جای دیگر چاپ یا ارائه نشده باشند.
  6. مقالات باید دارای رویکردهای پژوهشی و کاربردی باشند.
  7. مقالات به سه زبان فارسی و انگلیسی و عربی پذیرفته می شوند.
  8. مقالات پذیرفته شده در 2 قالب ارائه میگردد:

مقالاتی که از ارزش علمی پژوهشی برخوردار بوده و درفصلنامه علمی _ پژوهشی دانش حقوق عمومی به چاپ خواهد رسید .

مقالاتی که از ارزش علمی _ تخصصی برخوردار بوده و درمجله ی مخصوص همایش به چاپ خواهد رسید.