بازگشت به صفحه کامل

مقالات- ادیت شده

 

post image 3
 
 
 
محورهای همایش 
                                

  مبانی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

 • تحليل حقوقي نسبت و جايگاه شرع و قانون اساسي در جمهوري اسلامي ايران
 • تحليل حقوقي نسبت و جايگاه ولي فقيه با قانون اساسي در جمهوري اسلامي ايران
 • قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران؛ جمهوريت و اسلاميت
 • وظايف بنيادين دولت در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران
 • جايگاه و ارزش حقوقي مقدمه قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران
 • اهداف قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران؛ از شعار تا عمل
 • بايسته‌هاي شكلي و ماهوي قانون اساسي شايسته در نظام مبتني بر شريعت
 • تحليل حقوق اصول تغييرناپذير قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران
 • جايگاه، وظايف و صلاحيت‌هاي نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران
 • مطالعه تطبيقي مباني بنيادين قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران با نظام‌هاي حقوقي ديگر
 • بايسته‌هاي بازنگري در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران
حق حاكميت در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران
 • جايگاه و نقش مردم در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران
 • تبيين نظريه حاكميت در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران؛ حاكميت الهي يا حاكميت مردمي
 • تبيين اصول و مباني نظريه استقلال قوا در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران
 • مطالعه تطبيقي نظريه تفكيك قوا و نظريه استقلال قوا
 • تبيين نسبت ميان ولايت مطلقه امر و قواي سه‌گانه در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران
حقوق ملت در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران
 • نسبت بين حقوق بشر مدرن و حقوق ملت در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران
 • جايگاه و حقوق اقليت‌ها در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران
 • جايگاه زن و خانواده در انديشه قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران
 • تبيين حقوق و آزادي‌ها در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران
 • راهكارهاي تضمين حقوق و آزادي‌ها در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران
نظام مالی و اقتصادي قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران
 • تحليل نظام اقتصادي جمهوري اسلامي ايران مبتني بر قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران
 • بايسته‌هاي تحقق اهداف اقتصادي قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران
 • بايسته‌هاي نظام بودجه‌ريزي صحيح در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران
 • سازوكارهاي نظارت مالي بر بودجه در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران
 • بايسته‌هاي نظام مالياتي مورد نظر قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران
 • سازوكارهاي منع تداول ثروت در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران
 • الزامات بهر‌ه‌برداري حفاظت از محيط زيست در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران
 • سازوكارهاي اداره انفال و اموال عمومي در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران
اصول حاكم بر سياست خارجي در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران
 • بايسته‌هاي سياست خارجي مطلوب از نظر قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران
 • جايگاه امت واحده اسلامي در سياست خارجي مطلوب قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران
 • سازوكارهاي حمايت از مستضعفين جهان در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران
جايگاه حقوقی و حدود صلاحيت‌هاي ولي فقيه در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران
 • حدود مفهوم ولايت مطلقه امر در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران
 • حدود وظايف و اختيارات ولي‌فقيه در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران
 • جايگاه و صلاحيت‌هاي مجلس خبرگان رهبري در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران
 • حدود صلاحيت نظارتي مجلس خبرگان رهبري بر ولي فقيه در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران
 • شرايط و ويژگي‌هاي تصدي ولايت فقيه بر اساس قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران
 • نسبت ولي فقيه با اداره اجرايي كشور؛ رهبري يا مديريت
جايگاه حقوقی و حدود صلاحيت‌هاي قوه مقننه در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران
 • شرايط و خصوصيات نمايندگان مجلس تراز قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران
 • حدود و چالش‌هاي صلاحيت مجلس شوراي اسلامي در قانونگذاري در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران
 • نظام مطلوب انتخاباتي مجلس شوراي اسلامي بر اساس قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران
 • سازوكارهاي نظارت سياسي مجلس شوراي اسلامي در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران
 • جايگاه، وظايف و اختيارات رئيس مجلس شوراي اسلامي در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران
 • نهادهاي داراي صلاحيت قانون‌گذاري در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران
 • تبيين و تفكيك مفهوم تقنين از اجرا در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران
جايگاه حقوقی و حدود صلاحيت‌هاي قوه مجريه در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران
 • جايگاه،‌ صلاحيت‌ها و حدود اختيارات رئيس جمهور در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران
 • شرايط و خصوصيات رئيس جمهور تراز قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران
 • مسئوليت رئيس جمهور در نظارت بر اجراي قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران
 • جايگاه و صلاحيت‌هاي هيات وزيران در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران
 • حدود و ضوابط قاعده منع جمع مشاغل در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران
 • سازوكارهاي رسيدگي به دارايي‌هاي مقامات به‌موجب قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران
 • نقش و جايگاه ارتش جمهوري اسلامي ايران در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران
 • نقش و جايگاه سپاه پاسداران انقلاب اسلامي در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران
 • تبيين مفهوم «نگهباني از انقلاب و دستاوردهاي آن» در پرتو قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران
جايگاه حقوقی و حدود صلاحيت‌هاي قوه قضائيه در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران
 • وظايف و صلاحيت‌هاي قوه قضائيه در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران
 • جايگاه،‌ وظايف و اختيارات رئيس قوه قضائيه در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران
 • حدود وظايف و صلاحيت‌هاي وزير دادگستري در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران
 • جايگاه و صلاحيت‌هاي ديوان عدالت اداري در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران
جايگاه حقوقی و حدود صلاحيت‌هاي شوراي نگهبان در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران
 • حدود صلاحيت‌هاي شوراي نگهبان در نظارت بر مصوبات مجلس شوراي اسلامي
 • سازوكارها و چالش‌هاي نظارت شوراي نگهبان بر انتخابات بر اساس قانون اساسي
 • بايسته‌هاي تفسير قانون اساسي
جايگاه حقوقی و حدود صلاحيت‌هاي شوراهاي اسلامي در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران
 • حدود صلاحيت شوراهاي محلي در اداره امور عمومي كشور
 • جايگاه شوراي عالي استان‌ها در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران؛ مجلس دوم يا نماينده مجالس محلي
 • جايگاه و صلاحيت شوراهاي صنفي و كارگري در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران
جايگاه حقوقی و حدود صلاحيت‌هاي مجمع تشخيص مصلحت نظام در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران
 • جايگاه مصلحت و حدود وضوابط به‌كارگيري آن در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران
 • جايگاه سياست‌هاي كلي نظام در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران
 • سازوكارهاي نظارت بر اجراي سياست‌هاي كلي نظام در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران
سایر موضوعات مهم و اساسی قانون اساسی
 • تحليل حقوقي جايگاه صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران در آزادي بيان و نشر افكار
 • تحليل سازوكار اداره صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران در پرتو قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران
 • نسبت مصوبات شوراي عالي امنيت ملي با مصوبات ساير نهادهاي اساسي
 • جايگاه مصوبات شوراي عالي امنيت ملي در سلسله مراتب هنجارهاي حقوقي نظام قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران
 • تحليل حقوقي فرآيند حاكم بر بازنگري قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران
 • راهكارهاي بهبود و تقويت قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران از رهاورد بازنگري
 • بايسته‌ها و ويژگي‌هاي قانون اساسي مطلوب با تكيه بر مباني نظام جمهوري اسلامي ايران
 • تحليل ساختاري قانون اساسي موجود در راستاي تحقق نظام‌سازي اسلامي و راهكارهاي نيل به وضع مطلوب
لیست شورای علمی
دکترابوالفضل درویشونددکترسیدحجت الله علم الهدی دکتر سید محمدهادی راجی دکتر هادی طحان نظیف دکتر علی بهادری جهرمیدکتر محمد جلالیدکتر اکبر طلابکی طرقیدکتر محمد بهادری جهرمیدکتر محمود حکمت نیادکتر ولی رستمیدکترمحمدجواد ارسطادکتر باقر انصاری دکترمحمدرضا ویژهدکتر فرید محسنیدکتر الهام امین زادهدکترمحمدجواد رضائی زادهدکتر سیداحمد حبیب نژاددکتر بیژن عباسیدکترخیر الله پرویندکتر مرتضی نجابت خواهدکترحامد نیکونهاددکتر عبدالعلی توجهیدکتر توکل حبیب زادهدکتر علی محمد فلاح زادهدکتر هدی غفاریدکترقدرت الله رحمانیدکتر فیروز اصلانیدکتر حسین جوان آراسته