بازگشت به صفحه کامل

نشست تستی

عنوان نشست: نشست تستی
تاریخ و زمان برگزاری: دوشنبه 2 مهرماه
مکان برگزاری: مجلس
سخنرانان: دکترسیامک حسین اندرزی
توضیحات: https://imtec.irib.ir/introduction2 https://imtec.irib.ir/introduction2https://imtec.irib.ir/introduction2https://imtec.irib.ir/introduction2 https://imtec.irib.ir/introduction2 https://imtec.irib.ir/introduction2https://imtec.irib.ir/introduction2https://imtec.irib.ir/introduction2